FPDF : Výukové ukázky : Příklad minimální konfigurace

Začínáme s klasickým příkladem:
<?php
require('fpdf.php');


$pdf=new FPDF();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','B',16);

$pdf->Cell(40,10,'Hello World!');
$pdf->Output();
?>

[UKÁZKA]

Po načtení souboru s knihovnou jsme vytvořit FPDF objekt. FPDF() konstruktor je zde použit s výchozími hodnotami: stránka je ve formátu A4 na výšku a měrná jednotka je milimetr. It could have been specified explicitly with:
$pdf=new FPDF('P','mm','A4');

Je možné použít orientaci na šířku (L) jiný formát stránky (např. Letter a Legal) a měrné jednotky (pt, cm, in).

V tuto chvíli neexistuje žádná strana, takže jsme ji přidali pomocí AddPage(). Začínáme v horním levém rohu a současná pozice je ve výchozím nastavení umístěna 1 cm od hranice stránky, nastavení může být změněno pomocí SetMargins().

Předtím než budeme moci začít tisknout text musíme vybrat font pomocí SetFont(), jinak by byl dokument neplatný. Vybíráme Arial 16 tučný:
$pdf->SetFont('Arial','B',16);

We could have specified italics with I, underlined with U or a regular font with an empty string (or any combination). Note that the font size is given in points, not millimeters (or another user unit); it is the only exception. The other standard fonts are Times, Courier, Symbol and ZapfDingbats.

We can now print a cell with Cell(). A cell is a rectangular area, possibly framed, which contains a line of text. It is output at the current position. We specify its dimensions, its text (centered or aligned), if borders should be drawn, and where the current position moves after it (to the right, below or to the beginning of the next line). To add a frame, we would do this:
$pdf->Cell(40,10,'Hello World !',1);

To add a new cell next to it with centered text and go to the next line, we would do:
$pdf->Cell(60,10,'Powered by FPDF.',0,1,'C');

Remark: the line break can also be done with Ln(). This method additionnaly allows to specify the height of the break.

Finally, the document is closed and sent to the browser with Output(). We could have saved it to a file by passing the desired file name.

Pozor: in case when the PDF is sent to the browser, nothing else must be output by the script, neither before nor after (no HTML, not even a space or a carriage return). If you send something before, you will get the error message: "Some data has already been output, can't send PDF file". If you send something after, the document might not display.