Skripty : Základní formátovací značky

Popis

Toto rozšíření vám umožní zobrazit několik odstavců uvnitř rámu. Použité značky umožňují změnit písmo, styl (tučné písmo, kurzívu, podtržení), velikost a barvu znaků.

To do this, 2 methods are available:

- První z nich definuje své značky:

SetStyle(string značka, string family, string styl, int size, string barva [, int indent])

tag: jméno značky
family: rodina písma
styl: styl N (normal) nebo kombinace z B, I, U
size: velikost
barva: barvu (RGB složky oddělené čárkou)
indent: to be specified for the paragraph tag; indents the first line by the indicated value

Je možné použít prázdný řetězec nebo hodnotu null, s výjimkou odstavce značky. Jsou hodnoty získané dědictvím; například, s <p><u>, nespecifikované hodnoty <u> nahrazují z <p>.

- Druhý výstup do textu:

WriteTag(float w, float h, string txt [, int ohraničení [, string zarovnání [, int vypnění [, mixed padding]]]])

w: šířka řádku (0 je od jednoho kraje ke druhému)
h: výška řádku
txt: text pro zobrazení - musí mít alespoň jednu značku na začátku a na konci, která odděluje odstavec
ohraničení: 0 žádné, 1 ohraničení (výchozí hodnota: 0)
zarovnání: zarovnání textu: L, R, C or J (výchozí hodnota: J)
vypnění: 0 žádné, 1 vypnit pozadí (výchozí hodnota: 0)
padding: either a numerical value or a string of the form "left,top,bottom,right" with 2, 3 or 4 specified values (výchozí hodnota: 0)

Zdrojový kód

<?php
require('fpdf.php');

class PDF_WriteTag extends FPDF
{
  var $wLine; // Maximum width of the line
  var $hLine; // Height of the line
  var $Text; // Text to display
  var $border;
  var $align; // Justification of the text
  var $fill;
  var $Padding;
  var $lPadding;
  var $tPadding;
  var $bPadding;
  var $rPadding;
  var $TagStyle; // Style for each tag
  var $Indent;
  var $Space; // Minimum space between words
  var $PileStyle; 
  var $Line2Print; // Line to display
  var $NextLineBegin; // Buffer between lines 
  var $TagName;
  var $Delta; // Maximum width minus width
  var $StringLength; 
  var $LineLength;
  var $wTextLine; // Width minus paddings
  var $nbSpace; // Number of spaces in the line
  var $Xini; // Initial position
  var $href; // Current URL
  var $TagHref; // URL for a cell

  // Public Functions

  function WriteTag($w, $h, $txt, $border=0, $align="J", $fill=false, $padding=0)
  {
    $this->wLine=$w;
    $this->hLine=$h;
    $this->Text=trim($txt);
    $this->Text=preg_replace("/\n|\r|\t/","",$this->Text);
    $this->border=$border;
    $this->align=$align;
    $this->fill=$fill;
    $this->Padding=$padding;

    $this->Xini=$this->GetX();
    $this->href="";
    $this->PileStyle=array();    
    $this->TagHref=array();
    $this->LastLine=false;

    $this->SetSpace();
    $this->Padding();
    $this->LineLength();
    $this->BorderTop();

    while($this->Text!="")
    {
      $this->MakeLine();
      $this->PrintLine();
    }

    $this->BorderBottom();
  }


  function SetStyle($tag, $family, $style, $size, $color, $indent=-1)
  {
     $tag=trim($tag);
     $this->TagStyle[$tag]['family']=trim($family);
     $this->TagStyle[$tag]['style']=trim($style);
     $this->TagStyle[$tag]['size']=trim($size);
     $this->TagStyle[$tag]['color']=trim($color);
     $this->TagStyle[$tag]['indent']=$indent;
  }


  // Private Functions

  function SetSpace() // Minimal space between words
  {
    $tag=$this->Parser($this->Text);
    $this->FindStyle($tag[2],0);
    $this->DoStyle(0);
    $this->Space=$this->GetStringWidth(" ");
  }


  function Padding()
  {
    if(preg_match("/^.+,/",$this->Padding)) {
      $tab=explode(",",$this->Padding);
      $this->lPadding=$tab[0];
      $this->tPadding=$tab[1];
      if(isset($tab[2]))
        $this->bPadding=$tab[2];
      else
        $this->bPadding=$this->tPadding;
      if(isset($tab[3]))
        $this->rPadding=$tab[3];
      else
        $this->rPadding=$this->lPadding;
    }
    else
    {
      $this->lPadding=$this->Padding;
      $this->tPadding=$this->Padding;
      $this->bPadding=$this->Padding;
      $this->rPadding=$this->Padding;
    }
    if($this->tPadding<$this->LineWidth)
      $this->tPadding=$this->LineWidth;
  }


  function LineLength()
  {
    if($this->wLine==0)
      $this->wLine=$this->w - $this->Xini - $this->rMargin;

    $this->wTextLine = $this->wLine - $this->lPadding - $this->rPadding;
  }


  function BorderTop()
  {
    $border=0;
    if($this->border==1)
      $border="TLR";
    $this->Cell($this->wLine,$this->tPadding,"",$border,0,'C',$this->fill);
    $y=$this->GetY()+$this->tPadding;
    $this->SetXY($this->Xini,$y);
  }


  function BorderBottom()
  {
    $border=0;
    if($this->border==1)
      $border="BLR";
    $this->Cell($this->wLine,$this->bPadding,"",$border,0,'C',$this->fill);
  }


  function DoStyle($tag) // Applies a style
  {
    $tag=trim($tag);
    $this->SetFont($this->TagStyle[$tag]['family'],
      $this->TagStyle[$tag]['style'],
      $this->TagStyle[$tag]['size']);

    $tab=explode(",",$this->TagStyle[$tag]['color']);
    if(count($tab)==1)
      $this->SetTextColor($tab[0]);
    else
      $this->SetTextColor($tab[0],$tab[1],$tab[2]);
  }


  function FindStyle($tag, $ind) // Inheritance from parent elements
  {
    $tag=trim($tag);

    // Family
    if($this->TagStyle[$tag]['family']!="")
      $family=$this->TagStyle[$tag]['family'];
    else
    {
      reset($this->PileStyle);
      while(list($k,$val)=each($this->PileStyle))
      {
        $val=trim($val);
        if($this->TagStyle[$val]['family']!="") {
          $family=$this->TagStyle[$val]['family'];
          break;
        }
      }
    }

    // Style
    $style="";
    $style1=strtoupper($this->TagStyle[$tag]['style']);
    if($style1!="N")
    {
      $bold=false;
      $italic=false;
      $underline=false;
      reset($this->PileStyle);
      while(list($k,$val)=each($this->PileStyle))
      {
        $val=trim($val);
        $style1=strtoupper($this->TagStyle[$val]['style']);
        if($style1=="N")
          break;
        else
        {
          if(strpos($style1,"B")!==false)
            $bold=true;
          if(strpos($style1,"I")!==false)
            $italic=true;
          if(strpos($style1,"U")!==false)
            $underline=true;
        } 
      }
      if($bold)
        $style.="B";
      if($italic)
        $style.="I";
      if($underline)
        $style.="U";
    }

    // Size
    if($this->TagStyle[$tag]['size']!=0)
      $size=$this->TagStyle[$tag]['size'];
    else
    {
      reset($this->PileStyle);
      while(list($k,$val)=each($this->PileStyle))
      {
        $val=trim($val);
        if($this->TagStyle[$val]['size']!=0) {
          $size=$this->TagStyle[$val]['size'];
          break;
        }
      }
    }

    // Color
    if($this->TagStyle[$tag]['color']!="")
      $color=$this->TagStyle[$tag]['color'];
    else
    {
      reset($this->PileStyle);
      while(list($k,$val)=each($this->PileStyle))
      {
        $val=trim($val);
        if($this->TagStyle[$val]['color']!="") {
          $color=$this->TagStyle[$val]['color'];
          break;
        }
      }
    }
     
    // Result
    $this->TagStyle[$ind]['family']=$family;
    $this->TagStyle[$ind]['style']=$style;
    $this->TagStyle[$ind]['size']=$size;
    $this->TagStyle[$ind]['color']=$color;
    $this->TagStyle[$ind]['indent']=$this->TagStyle[$tag]['indent'];
  }


  function Parser($text)
  {
    $tab=array();
    // Closing tag
    if(preg_match("|^(</([^>]+)>)|",$text,$regs)) {
      $tab[1]="c";
      $tab[2]=trim($regs[2]);
    }
    // Opening tag
    else if(preg_match("|^(<([^>]+)>)|",$text,$regs)) {
      $regs[2]=preg_replace("/^a/","a ",$regs[2]);
      $tab[1]="o";
      $tab[2]=trim($regs[2]);

      // Presence of attributes
      if(preg_match("/(.+) (.+)='(.+)'/",$regs[2])) {
        $tab1=preg_split("/ +/",$regs[2]);
        $tab[2]=trim($tab1[0]);
        while(list($i,$couple)=each($tab1))
        {
          if($i>0) {
            $tab2=explode("=",$couple);
            $tab2[0]=trim($tab2[0]);
            $tab2[1]=trim($tab2[1]);
            $end=strlen($tab2[1])-2;
            $tab[$tab2[0]]=substr($tab2[1],1,$end);
          }
        }
      }
    }
     // Space
     else if(preg_match("/^( )/",$text,$regs)) {
      $tab[1]="s";
      $tab[2]=' ';
    }
    // Text
    else if(preg_match("/^([^< ]+)/",$text,$regs)) {
      $tab[1]="t";
      $tab[2]=trim($regs[1]);
    }

    $begin=strlen($regs[1]);
     $end=strlen($text);
     $text=substr($text, $begin, $end);
    $tab[0]=$text;

    return $tab;
  }


  function MakeLine()
  {
    $this->Text.=" ";
    $this->LineLength=array();
    $this->TagHref=array();
    $Length=0;
    $this->nbSpace=0;

    $i=$this->BeginLine();
    $this->TagName=array();

    if($i==0) {
      $Length=$this->StringLength[0];
      $this->TagName[0]=1;
      $this->TagHref[0]=$this->href;
    }

    while($Length<$this->wTextLine)
    {
      $tab=$this->Parser($this->Text);
      $this->Text=$tab[0];
      if($this->Text=="") {
        $this->LastLine=true;
        break;
      }

      if($tab[1]=="o") {
        array_unshift($this->PileStyle,$tab[2]);
        $this->FindStyle($this->PileStyle[0],$i+1);

        $this->DoStyle($i+1);
        $this->TagName[$i+1]=1;
        if($this->TagStyle[$tab[2]]['indent']!=-1) {
          $Length+=$this->TagStyle[$tab[2]]['indent'];
          $this->Indent=$this->TagStyle[$tab[2]]['indent'];
        }
        if($tab[2]=="a")
          $this->href=$tab['href'];
      }

      if($tab[1]=="c") {
        array_shift($this->PileStyle);
        if(isset($this->PileStyle[0]))
        {
          $this->FindStyle($this->PileStyle[0],$i+1);
          $this->DoStyle($i+1);
        }
        $this->TagName[$i+1]=1;
        if($this->TagStyle[$tab[2]]['indent']!=-1) {
          $this->LastLine=true;
          $this->Text=trim($this->Text);
          break;
        }
        if($tab[2]=="a")
          $this->href="";
      }

      if($tab[1]=="s") {
        $i++;
        $Length+=$this->Space;
        $this->Line2Print[$i]="";
        if($this->href!="")
          $this->TagHref[$i]=$this->href;
      }

      if($tab[1]=="t") {
        $i++;
        $this->StringLength[$i]=$this->GetStringWidth($tab[2]);
        $Length+=$this->StringLength[$i];
        $this->LineLength[$i]=$Length;
        $this->Line2Print[$i]=$tab[2];
        if($this->href!="")
          $this->TagHref[$i]=$this->href;
       }

    }

    trim($this->Text);
    if($Length>$this->wTextLine || $this->LastLine==true)
      $this->EndLine();
  }


  function BeginLine()
  {
    $this->Line2Print=array();
    $this->StringLength=array();

    if(isset($this->PileStyle[0]))
    {
      $this->FindStyle($this->PileStyle[0],0);
      $this->DoStyle(0);
    }

    if(count($this->NextLineBegin)>0) {
      $this->Line2Print[0]=$this->NextLineBegin['text'];
      $this->StringLength[0]=$this->NextLineBegin['length'];
      $this->NextLineBegin=array();
      $i=0;
    }
    else {
      preg_match("/^(( *(<([^>]+)>)* *)*)(.*)/",$this->Text,$regs);
      $regs[1]=str_replace(" ", "", $regs[1]);
      $this->Text=$regs[1].$regs[5];
      $i=-1;
    }

    return $i;
  }


  function EndLine()
  {
    if(end($this->Line2Print)!="" && $this->LastLine==false) {
      $this->NextLineBegin['text']=array_pop($this->Line2Print);
      $this->NextLineBegin['length']=end($this->StringLength);
      array_pop($this->LineLength);
    }

    while(end($this->Line2Print)==="")
      array_pop($this->Line2Print);

    $this->Delta=$this->wTextLine-end($this->LineLength);

    $this->nbSpace=0;
    for($i=0; $i<count($this->Line2Print); $i++) {
      if($this->Line2Print[$i]=="")
        $this->nbSpace++;
    }
  }


  function PrintLine()
  {
    $border=0;
    if($this->border==1)
      $border="LR";
    $this->Cell($this->wLine,$this->hLine,"",$border,0,'C',$this->fill);
    $y=$this->GetY();
    $this->SetXY($this->Xini+$this->lPadding,$y);

    if($this->Indent!=-1) {
      if($this->Indent!=0)
        $this->Cell($this->Indent,$this->hLine);
      $this->Indent=-1;
    }

    $space=$this->LineAlign();
    $this->DoStyle(0);
    for($i=0; $i<count($this->Line2Print); $i++)
    {
      if(isset($this->TagName[$i]))
        $this->DoStyle($i);
      if(isset($this->TagHref[$i]))
        $href=$this->TagHref[$i];
      else
        $href='';
      if($this->Line2Print[$i]=="")
        $this->Cell($space,$this->hLine,"     ",0,0,'C',false,$href);
      else
        $this->Cell($this->StringLength[$i],$this->hLine,$this->Line2Print[$i],0,0,'C',false,$href);
    }

    $this->LineBreak();
    if($this->LastLine && $this->Text!="")
      $this->EndParagraph();
    $this->LastLine=false;
  }


  function LineAlign()
  {
    $space=$this->Space;
    if($this->align=="J") {
      if($this->nbSpace!=0)
        $space=$this->Space + ($this->Delta/$this->nbSpace);
      if($this->LastLine)
        $space=$this->Space;
    }

    if($this->align=="R")
      $this->Cell($this->Delta,$this->hLine);

    if($this->align=="C")
      $this->Cell($this->Delta/2,$this->hLine);

    return $space;
  }


  function LineBreak()
  {
    $x=$this->Xini;
    $y=$this->GetY()+$this->hLine;
    $this->SetXY($x,$y);
  }


  function EndParagraph()
  {
    $border=0;
    if($this->border==1)
      $border="LR";
    $this->Cell($this->wLine,$this->hLine/2,"",$border,0,'C',$this->fill);
    $x=$this->Xini;
    $y=$this->GetY()+$this->hLine/2;
    $this->SetXY($x,$y);
  }

} // End of class


?>


Příklad

This example is the beginning of "Little Red Riding Hood" by Charles Perrault. Specific styles are applied to names of persons, of places, and to verbs.
<?php
require('WriteTag.php');

$pdf=new PDF_WriteTag();
$pdf->SetMargins(30,15,25);

$pdf->SetFont('courier','',12);
$pdf->AddPage();

// Stylesheet
$pdf->SetStyle("p","courier","N",12,"10,100,250",15);

$pdf->SetStyle("h1","times","N",18,"102,0,102",0);
$pdf->SetStyle("a","times","BU",9,"0,0,255");

$pdf->SetStyle("pers","times","I",0,"255,0,0");
$pdf->SetStyle("place","arial","U",0,"153,0,0");

$pdf->SetStyle("vb","times","B",0,"102,153,153");

// Title
$txt="<h1>Le petit chaperon rouge</h1>";

$pdf->SetLineWidth(0.5);
$pdf->SetFillColor(255,255,204);
$pdf->SetDrawColor(102,0,102);

$pdf->WriteTag(0,10,$txt,1,"C",1,5);


$pdf->Ln(15);

// Text
$txt=" 
<p>Il <vb>était</vb> une fois <pers>une petite fille</pers> de <place>village</place>, 
la plus jolie qu'on <vb>eût su voir</vb>: <pers>sa mère</pers> en <vb>était</vb> 

folle, et <pers>sa mère grand</pers> plus folle encore. Cette <pers>bonne femme</pers> 
lui <vb>fit faire</vb> un petit chaperon rouge, qui lui <vb>seyait</vb> si bien 
que par tout on <vb>l'appelait</vb> <pers>le petit Chaperon rouge</pers>.</p> 


<p>Un jour <pers>sa mère</pers> <vb>ayant cuit</vb> et <vb>fait</vb> des galettes, 
<vb>lui dit</vb>: « <vb>Va voir</vb> comment <vb>se porte</vb> <pers>la mère-grand</pers>; 
car on <vb>m'a dit</vb> qu'elle <vb>était</vb> malade: <vb>porte-lui</vb> une 
galette et ce petit pot de beurre. »</p>

 
<p><pers>Le petit Chaperon rouge</pers> <vb>partit</vb> aussitôt pour <vb>aller</vb> 
chez <pers>sa mère-grand</pers>, qui <vb>demeurait</vb> dans <place>un autre village</place>. 
En passant dans <place>un bois</place>, elle <vb>rencontra</vb> compère <pers>le 
Loup</pers>, qui <vb>eut bien envie</vb> de <vb>la manger</vb>; mais il <vb>n'osa</vb> 

à cause de quelques <pers>bûcherons</pers> qui <vb>étaient</vb> dans 
<place>la forêt</place>.</p>

";

$pdf->SetLineWidth(0.1);
$pdf->SetFillColor(255,255,204);

$pdf->SetDrawColor(102,0,102);
$pdf->WriteTag(0,10,$txt,1,"J",0,7);


$pdf->Ln(5);

// Signature
$txt="<a href='http://www.pascal-morin.net'>Done by Pascal MORIN</a>";
$pdf->WriteTag(0,10,$txt,0,"R");


$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-zakladni-formatovaci-znacky.pdf

Download

fpdf-zakladni-formatovaci-znacky.zip

Informace

Author: Pascal Morin
License: Free for non-commercial use