Skripty : Příklad s PostgreSQL

Popis

Toto je jednoduchý skript, který vypíše dotaz na databázi PostgreSQL a vytvoří tabulku s výsledkem.

Zdrojový kód

<?php
//Example FPDF script with PostgreSQL
//Ribamar FS - ribafs@dnocs.gov.br

require('fpdf.php');

$pdf=new FPDF();
$pdf->AddPage();

$pdf->SetTitle('Ukázka zprávy v PDF pomocí PHP');

// Nastavení fontu a barvy 
$pdf->SetFont('Arial','B',16);

$pdf->SetFillColor(255,0,0);
$pdf->SetTextColor(255);
$pdf->SetDrawColor(128,0,0);

$pdf->SetLineWidth(.3);

// Záhlaví tabulky
$pdf->Cell(20,10,'SIAPE',1,0,'L',1);

$pdf->Cell(50,10,'Nome',1,1,'L',1);


// Obnovení písma a barvy
$pdf->SetFont('Arial','',10);
$pdf->SetFillColor(224,235,255);

$pdf->SetTextColor(0);

// Připojení a SQL dotaz
$str_conexao='dbname=contabilidade port=5432 user=postgres password=postgres';
$conexao=pg_connect($str_conexao) or die('Připojení k databázi se nezdařilo!');

$consulta=pg_exec($conexao,'select * from conveniologin');
$numregs=pg_numrows($consulta);

// Sestavení tabulky
$fill=false;

$i=0;
while($i<$numregs)
{
  $siape=pg_result($consulta,$i,'siape');
  $nome=pg_result($consulta,$i,'nome');
  $pdf->Cell(20,10,$siape,1,0,'R',$fill);
  $pdf->Cell(50,10,$nome,1,1,'L',$fill);
  $fill=!$fill;
  $i++;
}


// Přidání obdélníku, čáry, loga a nějakého textu
$pdf->Rect(5,5,170,80);
$pdf->Line(5,90,90,90);

$pdf->Image('mouse.jpg',185,5,10,0,'JPG','http://www.dnocs.gov.br');

$pdf->SetFillColor(224,235);
$pdf->SetFont('Arial','B',8);

$pdf->SetXY(5,95);
$pdf->Cell(170,5,'PDF generované pomocí PHP přístup z databáze - Od Ribamar FS',1,1,'L',1,'mailto:ribafs@dnocs.gov.br');


$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-priklad-s-postgresql.pdf

Download

fpdf-priklad-s-postgresql.zip

Informace

Author: Olivier
License: FPDF