Skripty : Příklad s MySQL

Popis

Toto je příklad skriptu ukazující, jak vypsat tabulku produktu z databáze MySQL.
Poznámka: tabulka se musí vejít na jednu stránku.

Pokročilejší skript naleznete zde Tabulky s MySQL.

Zdrojový kód

<?php
//SHOW A DATABASE ON A PDF FILE
//CREATED BY: Carlos Vasquez S.
//E-MAIL: cvasquez@cvs.cl
//CVS TECNOLOGIA E INNOVACION
//SANTIAGO, CHILE

require('fpdf.php');


// Připojení k databázi
include("conectmysql.php");

// Výběr produktů, které chceme zobrazit v PDF 
$result=mysql_query("select Code,Name,Price from Products ORDER BY Code",$link);
$number_of_products = mysql_numrows($result);


// Inicializovat o 3 sloupce a celkem 
$column_code = "";
$column_name = "";
$column_price = "";
$total = 0;


// Pro každý řádek, přidejte pole do odpovídajícího sloupce 
while($row = mysql_fetch_array($result))
{
  $code = $row["Kód"];
  $name = substr($row["Jméno"],0,20);
  $real_price = $row["Cena"];
  $price_to_show = number_format($row["Price"],',','.','.');

  $column_code = $column_code.$code."\n";
  $column_name = $column_name.$name."\n";
  $column_price = $column_price.$price_to_show."\n";

  // Součet všech cen (celkem)
  $total = $total+$real_price;
}

mysql_close();

// Formátovat celkovou cena na číslo s (.) tisíce, a (,) za desetinama. 
$total = number_format($total,',','.','.');

// Vytvoření nového souboru PDF
$pdf=new FPDF();

$pdf->AddPage();

// Pozice pole Název
$Y_Fields_Name_position = 20;
// Pozice tabulky, za pole Jméno
$Y_Table_Position = 26;

// Nejprve vytvoříme pole Název
// Šedá barva vyplní názvy jednotlivých polí
$pdf->SetFillColor(232,232,232);

// Tučné písmo pro pole Název
$pdf->SetFont('Arial','B',12);
$pdf->SetY($Y_Fields_Name_position);

$pdf->SetX(45);
$pdf->Cell(20,6,'KÓD',1,0,'L',1);

$pdf->SetX(65);
$pdf->Cell(100,6,'JMENO',1,0,'L',1);

$pdf->SetX(135);
$pdf->Cell(30,6,'CENA',1,0,'R',1);

$pdf->Ln();

// A teď vypíšeme 3 sloupce
$pdf->SetFont('Arial','',12);
$pdf->SetY($Y_Table_Position);

$pdf->SetX(45);
$pdf->MultiCell(20,6,$column_code,1);

$pdf->SetY($Y_Table_Position);
$pdf->SetX(65);
$pdf->MultiCell(100,6,$column_name,1);

$pdf->SetY($Y_Table_Position);
$pdf->SetX(135);
$pdf->MultiCell(30,6,$columna_price,1,'R');

$pdf->SetX(135);
$pdf->MultiCell(30,6,'$ '.$total,1,'R');


// Vytvořit linku (box) pro každý řádek (Product)
// Pokud nechcete použít následující kód, nemusíte vytvářet linky oddělující každý řádek
$i = 0;
$pdf->SetY($Y_Table_Position);
while ($i < $number_of_products)
{
  $pdf->SetX(45);
  $pdf->MultiCell(120,6,'',1);
  $i = $i +1;
}


$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-priklad-s-mysql.pdf

Download

fpdf-priklad-s-mysql.zip

Informace

Author: Carlos Vásquez Sáez
License: FPDF