Skripty : Příklad s MySQL 2

Popis

Tento příklad vytiskne tabulku produkty z databáze MySQL. Odstránkování je zpracováváno ručně a záhlaví tabulky se opakuje na každé stránce.

Zdrojový kód

<?php
//PDF USING MULTIPLE PAGES
//CREATED BY: Carlos Vasquez S.
//E-MAIL: cvasquez@cvs.cl
//CVS TECNOLOGIA E INNOVACION
//SANTIAGO, CHILE

require('fpdf.php');

// Připojení k databázi
include("conectmysql.php");

// Vytvoření nového pdf souboru

$pdf=new FPDF();

/ Vypne automatické stránkování
$pdf->SetAutoPageBreak(false);

// Přidat první stránku
$pdf->AddPage();

// nastavit počáteční pozici osy y na stránce

$y_axis_initial = 25;

// Tisk sloupce s nadpisem
$pdf->SetFillColor(232,232,232);
$pdf->SetFont('Arial','B',12);

$pdf->SetY($y_axis_initial);
$pdf->SetX(25);
$pdf->Cell(30,6,'KÓD',1,0,'L',1);

$pdf->Cell(100,6,'JMÉNO',1,0,'L',1);

$pdf->Cell(30,6,'CENA',1,0,'R',1);


$y_axis = $y_axis + $row_height;

//Select the Products you want to show in your PDF file
$result=mysql_query('select Code,Name,Price from Products ORDER BY Code',$link);

// inicializace čítače
$i = 0;


// Nastaví maximální počet řádků na stránku
$max = 25;

// Nastaví výšku řádku
$row_height = 6;

while($row = mysql_fetch_array($result))
{
  // Pokud je aktuální řádek poslední, vytvořte novou stránku a vytiskněte sloupce s nadpisem
  if ($i == $max)
  {
    $pdf->AddPage();

    // Vytiskni sloupce s nadpisem pro aktuální stránku
    $pdf->SetY($y_axis_initial);
    $pdf->SetX(25);
    $pdf->Cell(30,6,'KÓD',1,0,'L',1);
    $pdf->Cell(100,6,'JMÉNO',1,0,'L',1);
    $pdf->Cell(30,6,'CENA',1,0,'R',1);
    
    // Jdi na další řádek
    $y_axis = $y_axis + $row_height;
    
    // Nastaví proměnnou $i na 0 (první řádek)
    $i = 0;
  }

  $code = $row['Code'];
  $price = $row['Price'];
  $name = $row['Code'];

  $pdf->SetY($y_axis);
  $pdf->SetX(25);
  $pdf->Cell(30,6,$code,1,0,'L',1);
  $pdf->Cell(100,6,$name,1,0,'L',1);
  $pdf->Cell(30,6,$price,1,0,'R',1);

  // Jdi na další řádek
  $y_axis = $y_axis + $row_height;
  $i = $i + 1;
}


mysql_close($link);

// Odešli soubor
$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-priklad-s-mysql-2.pdf

Download

fpdf-priklad-s-mysql-2.zip

Informace

Author: Carlos Vásquez Sáez
License: FPDF