Skripty : Oboustranné stránky

Popis

Tento skript umožňuje použít jiný prostor pro liché a sudé stránky, stejně jako v knize.

Zdrojový kód

<?php
require('fpdf.php');

class DoubleSided_PDF extends FPDF
{
  var $doubleSided;  // uspořádání, jako jsou knihy?
  var $outerMargin;
  var $innerMargin;
  var $xDelta;     // Pokud je oboustranný, rozdíl mezi vnější a vnitřní stranou

  function DoubleSided_PDF($orientation='P', $unit='mm', $format='A4')
  {
    $this->FPDF($orientation,$unit,$format);
    $this->doubleSided=false;
    $this->xDelta=0;
    $this->innerMargin=10;
    $this->outerMargin=10;
  }

  function SetDoubleSided($inner=7, $outer=13)
  {
    if($outer != $inner) {
      $this->doubleSided=true;
      $this->outerMargin=$outer;
      $this->innerMargin=$inner;
    }
  }

  function Cell($w, $h=0, $txt='', $border=0, $ln=0, $align='', $fill=false, $link='')
  {
    // Výstup buňky
    $k=$this->k;
    if($this->y+$h>$this->PageBreakTrigger && !$this->InHeader && !$this->InFooter && $this->AcceptPageBreak())
    {
      // Automatické odstránkování
      $x=$this->x;
      $ws=$this->ws;
      if($ws>0)
      {
        $this->ws=0;
        $this->_out('0 Tw');
      }
      $this->AddPage($this->CurOrientation,$this->CurPageFormat);
      $this->x=$x+$this->xDelta;
      if($ws>0)
      {
        $this->ws=$ws;
        $this->_out(sprintf('%.3F Tw',$ws*$k));
      }
    }
    if($w==0)
      $w=$this->w-$this->rMargin-$this->x;
    $s='';
    if($fill || $border==1)
    {
      if($fill)
        $op=($border==1) ? 'B' : 'f';
      else
        $op='S';
      $s=sprintf('%.2F %.2F %.2F %.2F re %s ',$this->x*$k,($this->h-$this->y)*$k,$w*$k,-$h*$k,$op);
    }
    if(is_string($border))
    {
      $x=$this->x;
      $y=$this->y;
      if(strpos($border,'L')!==false)
        $s.=sprintf('%.2F %.2F m %.2F %.2F l S ',$x*$k,($this->h-$y)*$k,$x*$k,($this->h-($y+$h))*$k);
      if(strpos($border,'T')!==false)
        $s.=sprintf('%.2F %.2F m %.2F %.2F l S ',$x*$k,($this->h-$y)*$k,($x+$w)*$k,($this->h-$y)*$k);
      if(strpos($border,'R')!==false)
        $s.=sprintf('%.2F %.2F m %.2F %.2F l S ',($x+$w)*$k,($this->h-$y)*$k,($x+$w)*$k,($this->h-($y+$h))*$k);
      if(strpos($border,'B')!==false)
        $s.=sprintf('%.2F %.2F m %.2F %.2F l S ',$x*$k,($this->h-($y+$h))*$k,($x+$w)*$k,($this->h-($y+$h))*$k);
    }
    if($txt!=='')
    {
      if($align=='R')
        $dx=$w-$this->cMargin-$this->GetStringWidth($txt);
      elseif($align=='C')
        $dx=($w-$this->GetStringWidth($txt))/2;
      else
        $dx=$this->cMargin;
      if($this->ColorFlag)
        $s.='q '.$this->TextColor.' ';
      $txt2=str_replace(')','\\)',str_replace('(','\\(',str_replace('\\','\\\\',$txt)));
      $s.=sprintf('BT %.2F %.2F Td (%s) Tj ET',($this->x+$dx)*$k,($this->h-($this->y+.5*$h+.3*$this->FontSize))*$k,$txt2);
      if($this->underline)
        $s.=' '.$this->_dounderline($this->x+$dx,$this->y+.5*$h+.3*$this->FontSize,$txt);
      if($this->ColorFlag)
        $s.=' Q';
      if($link)
        $this->Link($this->x+$dx,$this->y+.5*$h-.5*$this->FontSize,$this->GetStringWidth($txt),$this->FontSize,$link);
    }
    if($s)
      $this->_out($s);
    $this->lasth=$h;
    if($ln>0)
    {
      // Jdi na další řádek
      $this->y+=$h;
      if($ln==1)
        $this->x=$this->lMargin;
    }
    else
      $this->x+=$w;
  }

  function _beginpage($orientation, $format)
  {
    parent::_beginpage($orientation,$format);
    if ( $this->doubleSided ) {
      if( $this->page % 2 == 0 ) {
        $this->xDelta=$this->outerMargin - $this->innerMargin;
        $this->SetLeftMargin($this->outerMargin);
        $this->SetRightMargin($this->innerMargin);
      } else {
        $this->xDelta=$this->innerMargin - $this->outerMargin;
        $this->SetLeftMargin($this->innerMargin);
        $this->SetRightMargin($this->outerMargin);
      }
      $this->x=$this->lMargin;
      $this->y=$this->tMargin;
    }
  }
}

?>


Příklad

<?php
require('doublesided.php');

class PDF extends DoubleSided_PDF
{
  function Header()
  {
    if ( $this->PageNo() % 2 == 0 ) {
      $this->Cell(30,0,$this->PageNo(),0,0,'L');
      $this->Cell(0,0,'This chapter has a title',0,0,'R');
    }
    else {
      $this->Cell(160,0,'Topic of this chapter',0,0,'L');
      $this->Cell(0,0,$this->PageNo(),0,2,'R');
    }
    // Odřádkování
    $this->SetY(20);
    $this->SetLineWidth(0.01);
    $this->Line($this->lMargin, 18, 210 - $this->rMargin, 18);
    $this->Ln(15);
  }

  function Footer()
  {
    // Pozice 1,5 cm od spodního okraje 
    $this->SetLineWidth(0.01);
    $this->Line($this->lMargin, 281.2, 210 - $this->rMargin, 281.2);
    $this->SetY(-10);
    // Strana číslo
    $this->Cell(0,3,'Page '.$this->PageNo().'/{nb}',0,0,'C');
  }
}


$pdf = new PDF();
$pdf->AliasNbPages();
$pdf->SetDoubleSided(20,10);
$pdf->SetFont('Arial','',12);

$pdf->AddPage();
for ($i=0; $i < 60; $i++ )
  $pdf->MultiCell(0, 10, str_repeat('a lot of text ',30)."...\n");

$pdf->SetDisplayMode('fullpage', 'single');
$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-oboustranne-stranky.pdf

Download

fpdf-oboustranne-stranky.zip

Informace

Author: Sebastian Rose
License: FPDF