Skripty : Malé velké písmena

Popis

Tento skript umožňuje psát text s malým velkým písmem. K dispozici jsou dva způsoby: CellSmallCaps() a MultiCellSmallCaps(), se stejnými parametry jako standardní verze.

Zdrojový kód


<?php
require('fpdf.php');


class PDF_SmallCaps extends FPDF
{

/**
* Vytvoří malé velké písmo v Cell

* @author constantin teleman
*/
function CellSmallCaps($w,$h=0,$txt='',$border=0,$ln=0,$align='',$fill=0,$link='')

{
  // Výstup buňky
  $k=$this->k;
  if($this->y+$h>$this->PageBreakTrigger && !$this->InFooter && $this->AcceptPageBreak())

  {
    // Automatické odstránkování
    $x=$this->x;
    $ws=$this->ws;

    if($ws>0)
    {
      $this->ws=0;
      $this->_out('0 Tw');

    }
    $this->AddPage($this->CurOrientation);
    $this->x=$x;

    if($ws>0)
    {
      $this->ws=$ws;
      $this->_out(sprintf('%.3f Tw',$ws*$k));

    }
  }
  if($w==0)
    $w=$this->w-$this->rMargin-$this->x;

  $s='';
  if($fill==1 || $border==1)
  {

    if($fill==1)
      $op=($border==1) ? 'B' : 'f';

    else
      $op='S';
    $s=sprintf('%.2f %.2f %.2f %.2f re %s ',$this->x*$k,($this->h-$this->y)*$k,$w*$k,-$h*$k,$op);

  }
  if(is_string($border))
  {
    $x=$this->x;

    $y=$this->y;
    if(strpos($border,'L')!==false)

      $s.=sprintf('%.2f %.2f m %.2f %.2f l S ',$x*$k,($this->h-$y)*$k,$x*$k,($this->h-($y+$h))*$k);

    if(strpos($border,'T')!==false)
      $s.=sprintf('%.2f %.2f m %.2f %.2f l S ',$x*$k,($this->h-$y)*$k,($x+$w)*$k,($this->h-$y)*$k);

    if(strpos($border,'R')!==false)
      $s.=sprintf('%.2f %.2f m %.2f %.2f l S ',($x+$w)*$k,($this->h-$y)*$k,($x+$w)*$k,($this->h-($y+$h))*$k);

    if(strpos($border,'B')!==false)
      $s.=sprintf('%.2f %.2f m %.2f %.2f l S ',$x*$k,($this->h-($y+$h))*$k,($x+$w)*$k,($this->h-($y+$h))*$k);

  }
  if($txt!=='')
  {
    // část pro výpočet polohy textu

    if($align=='R') // tarovnání doprava
      $dx=$w-$this->cMargin-$this->GetStringWidth($txt);

    elseif($align=='C') // zarovnání na střed
      $dx=($w-$this->GetStringWidth($txt))/2;

    else // zarovnání doleva
      $dx=$this->cMargin;
      
      
    if($this->ColorFlag)

      $s.='q '.$this->TextColor.' ';
    
    $txt2=str_replace(')','\\)',str_replace('(','\\(',str_replace('\\','\\\\',$txt)));

    // První písmeno ve slově
    //$txtFirst = strtoupper(substr($txt2,0,1));
    //$txtRest = strtoupper(substr($txt2,1));
    $firstDx = $dx;

    for ($i=0; $i<strlen($txt2); $i++) {
      $letter = substr($txt2,$i,1);

      $upper = strpos("ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ0123456789`!@#$%^&*()_=+|'\";:{}[]?,.<>",$letter);
      if ($upper === false) { // v případě, že je písmeno malé 

        if($i==0){ // pro první znak
          $s.=sprintf(' BT /F%d %.2f Tf',$this->CurrentFont['i'],$this->FontSizePt*0.8);

          $s.=sprintf(' %.2f %.2f Td (%s) Tj',($this->x+$dx)*$k,($this->h-($this->y+.5*$h+.3*$this->FontSize))*$k,strtoupper($letter));

          $s.=sprintf(' /F%d %.2f Tf ET',$this->CurrentFont['i'],$this->FontSizePt);

        } else { // není-li první znak
          $s.=sprintf(' BT /F%d %.2f Tf',$this->CurrentFont['i'],$this->FontSizePt*0.8);

          $dx+=($this->GetStringWidth(substr($txt2,$i-1,1)))*1.02;

          $s.=sprintf(' %.2f %.2f Td (%s) Tj',($this->x+$dx)*$k,($this->h-($this->y+.5*$h+.3*$this->FontSize))*$k,strtoupper($letter));

          $s.=sprintf(' /F%d %.2f Tf ET',$this->CurrentFont['i'],$this->FontSizePt);

        }
      } else { // v případě, že je písmeno velké
        if($i == 0){ // pro první znak

          $s.=sprintf(' BT %.2f %.2f Td (%s) Tj ET',($this->x+$dx)*$k,($this->h-($this->y+.5*$h+.3*$this->FontSize))*$k,$letter);

        } else { // není-li první znak
          $dx+=($this->GetStringWidth(substr($txt2,$i-1,1)))*1.02;

          $s.=sprintf(' BT %.2f %.2f Td (%s) Tj ET',($this->x+$dx)*$k,($this->h-($this->y+.5*$h+.3*$this->FontSize))*$k,$letter);

        }
      }
    }
    
    if($this->underline)
      $s.=' '.$this->_dounderline($this->x+$firstDx,$this->y+.5*$h+.3*$this->FontSize,$txt);

    if($this->ColorFlag)
      $s.=' Q';
    if($link)
      $this->Link($this->x+$firstDx,$this->y+.5*$h-.5*$this->FontSize,$this->GetStringWidth($txt),$this->FontSize,$link);

  }
  if($s)
    $this->_out($s);
  $this->lasth=$h;

  if($ln>0)
  {
    // Přejít na další řádek
    $this->y+=$h;

    if($ln==1)
      $this->x=$this->lMargin;
  }

  else
    $this->x+=$w;
}

/**
* Vytvoří malé velké písmo v MultiCell 

* @author constantin teleman
*/
function MultiCellSmallCaps($w,$h,$txt,$border=0,$align='',$fill=0)

{
  // Výstupní text s automatickým nebo s explicitním odřádkováním
  $cw=&$this->CurrentFont['cw'];

  if($w==0)
    $w=$this->w-$this->rMargin-$this->x;

  $wmax=($w-2*$this->cMargin)*1000/$this->FontSize;

  $s=str_replace("\r",'',$txt);
  $nb=strlen($s);

  if($nb>0 && $s[$nb-1]=="\n")
    $nb--;
  $b=0;

  if($border)
  {
    if($border==1)
    {
      $border='LTRB';

      $b='LRT';
      $b2='LR';
    }
    else
    {
      $b2='';

      if(strpos($border,'L')!==false)
        $b2.='L';
      if(strpos($border,'R')!==false)

        $b2.='R';
      $b=(strpos($border,'T')!==false) ? $b2.'T' : $b2;

    }
  }
  $sep=-1;
  $i=0;
  $j=0;

  $l=0;
  $ns=0;
  $nl=1;
  while($i<$nb)

  {
    // Získejte další znak
    $c=$s{$i};
    if($c=="\n")

    {
      // Explicitní ořádkování
      if($this->ws>0)
      {
        $this->ws=0;

        $this->_out('0 Tw');
      }
      $this->CellSmallCaps($w,$h,substr($s,$j,$i-$j),$b,2,$align,$fill);

      $i++;
      $sep=-1;
      $j=$i;
      $l=0;

      $ns=0;
      $nl++;
      if($border && $nl==2)
        $b=$b2;

      continue;
    }
    if($c==' ')
    {
      $sep=$i;

      $ls=$l;
      $ns++;
    }
    $l+=$cw[$c];

    if($l>$wmax)
    {
      // Automatické odřádkování
      if($sep==-1)

      {
        if($i==$j)
          $i++;
        if($this->ws>0)

        {
          $this->ws=0;
          $this->_out('0 Tw');

        }
        $this->CellSmallCaps($w,$h,substr($s,$j,$i-$j),$b,2,$align,$fill);

      }
      else
      {
        if($align=='J')
        {
          $this->ws=($ns>1) ? ($wmax-$ls)/1000*$this->FontSize/($ns-1) : 0;

          $this->_out(sprintf('%.3f Tw',$this->ws*$this->k));

        }
        $this->CellSmallCaps($w,$h,substr($s,$j,$sep-$j),$b,2,$align,$fill);

        $i=$sep+1;
      }
      $sep=-1;
      $j=$i;

      $l=0;
      $ns=0;
      $nl++;
      if($border && $nl==2)

        $b=$b2;
    }
    else
      $i++;
  }
  // 

  if($this->ws>0)
  {
    $this->ws=0;
    $this->_out('0 Tw');

  }
  if($border && strpos($border,'B')!==false)
    $b.='B';

  $this->CellSmallCaps($w,$h,substr($s,$j,$i-$j),$b,2,$align,$fill);

  $this->x=$this->lMargin;
}

}

?>


Příklad


<?php
require('smallcaps.php');

$pdf=new PDF_SmallCaps();

$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Courier','',30);
for ($i = 30; $i>4; $i--) {

  $pdf->SetFontSize($i);
  $pdf->CellSmallCaps(180,8,"The Code and Text Editor",0,1);

}
$pdf->SetFontSize(10);
$pdf->MultiCellSmallCaps(180,6,'The Code and Text Editor is a word processing utility where you enter, display, and edit code or text.'.

  ' It is referred to as either the Text Editor or the Code Editor, based on its content.'.

  ' If it contains only text without an associated language, it is referred to as the Text Editor.'.

  ' If it contains source code associated with a language, it is referred to as the Code Editor.'.

  ' Because it is most often used for editing code, though, we will refer to it as the Code Editor.');

$pdf->Output();
?>


Ukázka

fpdf-male-velke-pismena.pdf

Download

fpdf-male-velke-pismena.zip

Informace

Author: Constantin Teleman
License: FPDF