Skripty : Alfa kanál

Popis

Tento skript umožňuje použití obrázků (PNG nebo JPG) s alfa kanály. Alfa kanál může být dodán buď samostatně v PNG obrázku (tzv. maska), nebo v PNG, jako vnitřní alfa kanál lze použít přímo. Je vyžadováno rozšíření knihovny GD 2.x.

Maska musí být ve stupních šedé (ne paleta barev nebo True Color). Černý pixel znamená, že odpovídající pixel v původním obrázku je zcela transparentní, bílý pixel znamená, že je neprůhledný. Hodnoty mezi znamenají různé stupně průhlednosti. Použití masky má několik výhod:

- GD není vyžadováno
- Lepší kvalita (plný 8-bit alfa kanál, zatímco GD interně podporuje pouze 7-bitový alfa kanál)
- Mnohem rychlejší (extraction of embedded alpha channel has to be done pixel-wise)

A new version of Image() is provided:

Image(string file, float x, float y [, float w [, float h [, string type [, mixed link [, boolean isMask [, int maskImg]]]]]])

The parameters are the same as for the original method, with 2 additional (optional) ones:

isMask: if specified and true, the image is used as a mask for another image. In this case, the parameters x, y, w and h will be ignored and the mask image itself is not visible on the page.
maskImg: number of image resource (as returned by previously called Image() with isMask parameter set to true) that will be used as a mask for this image.

This version supports PNGs with internal alpha channel. Alternatively, you can also use this method:

ImagePngWithAlpha(string file, float x, float y [, float w [, float h [, mixed link]]])

The parameters are the same as for the original method, but without the type parameter.

Note: alpha channel requires at least Acrobat Reader 5.

Zdrojový kód


<?php
require('fpdf.php');


class PDF_ImageAlpha extends FPDF{
//Private properties
var $tmpFiles = array(); 


/*******************************************************************************
*                                       *
*                Public methods                 *
*                                       *
*******************************************************************************/
function Image($file, $x=null, $y=null, $w=0, $h=0, $type='', $link='', $isMask=false, $maskImg=0)

{
  //Put an image on the page
  if(!isset($this->images[$file]))

  {
    //First use of this image, get info
    if($type=='')
    {

      $pos=strrpos($file,'.');
      if(!$pos)
        $this->Error('Image file has no extension and no type was specified: '.$file);

      $type=substr($file,$pos+1);
    }
    $type=strtolower($type);

    if($type=='png'){
      $info=$this->_parsepng($file);
      if($info=='alpha')

        return $this->ImagePngWithAlpha($file,$x,$y,$w,$h,$link);

    }
    else
    {
      if($type=='jpeg')
        $type='jpg';

      $mtd='_parse'.$type;
      if(!method_exists($this,$mtd))
        $this->Error('Unsupported image type: '.$type);

      $info=$this->$mtd($file);
    }
    if($isMask){
      if(in_array($file,$this->tmpFiles))

        $info['cs']='DeviceGray'; //hack necessary as GD can't produce gray scale images
      if($info['cs']!='DeviceGray')

        $this->Error('Mask must be a gray scale image');
      if($this->PDFVersion<'1.4')

        $this->PDFVersion='1.4';
    }
    $info['i']=count($this->images)+1;

    if($maskImg>0)
      $info['masked'] = $maskImg;
    $this->images[$file]=$info;

  }
  else
    $info=$this->images[$file];
  //Automatic width and height calculation if needed

  if($w==0 && $h==0)
  {
    //Put image at 72 dpi

    $w=$info['w']/$this->k;
    $h=$info['h']/$this->k;

  }
  elseif($w==0)
    $w=$h*$info['w']/$info['h'];

  elseif($h==0)
    $h=$w*$info['h']/$info['w'];

  //Flowing mode
  if($y===null)
  {
    if($this->y+$h>$this->PageBreakTrigger && !$this->InHeader && !$this->InFooter && $this->AcceptPageBreak())

    {
      //Automatic page break
      $x2=$this->x;
      $this->AddPage($this->CurOrientation,$this->CurPageFormat);

      $this->x=$x2;
    }
    $y=$this->y;
    $this->y+=$h;

  }
  if($x===null)
    $x=$this->x;
  if(!$isMask)

    $this->_out(sprintf('q %.2F 0 0 %.2F %.2F %.2F cm /I%d Do Q',$w*$this->k,$h*$this->k,$x*$this->k,($this->h-($y+$h))*$this->k,$info['i']));

  if($link)
    $this->Link($x,$y,$w,$h,$link);

  return $info['i'];
}

// needs GD 2.x extension
// pixel-wise operation, not very fast

function ImagePngWithAlpha($file,$x,$y,$w=0,$h=0,$link='')

{
  $tmp_alpha = tempnam('.', 'mska');
  $this->tmpFiles[] = $tmp_alpha;

  $tmp_plain = tempnam('.', 'mskp');
  $this->tmpFiles[] = $tmp_plain;


  list($wpx, $hpx) = getimagesize($file);
  $img = imagecreatefrompng($file);

  $alpha_img = imagecreate( $wpx, $hpx );

  // generate gray scale pallete
  for($c=0;$c<256;$c++)

    ImageColorAllocate($alpha_img, $c, $c, $c);

  // extract alpha channel

  $xpx=0;
  while ($xpx<$wpx){
    $ypx = 0;
    while ($ypx<$hpx){

      $color_index = imagecolorat($img, $xpx, $ypx);
      $col = imagecolorsforindex($img, $color_index);

      imagesetpixel($alpha_img, $xpx, $ypx, $this->_gamma( (127-$col['alpha'])*255/127) );

      ++$ypx;
    }
    ++$xpx;
  }

  imagepng($alpha_img, $tmp_alpha);

  imagedestroy($alpha_img);

  // extract image without alpha channel
  $plain_img = imagecreatetruecolor ( $wpx, $hpx );

  imagecopy($plain_img, $img, 0, 0, 0, 0, $wpx, $hpx );

  imagepng($plain_img, $tmp_plain);
  imagedestroy($plain_img);
  
  //first embed mask image (w, h, x, will be ignored)

  $maskImg = $this->Image($tmp_alpha, 0,0,0,0, 'PNG', '', true); 

  
  //embed image, masked with previously embedded mask
  $this->Image($tmp_plain,$x,$y,$w,$h,'PNG',$link, false, $maskImg);

}

function Close()
{
  parent::Close();
  // clean up tmp files

  foreach($this->tmpFiles as $tmp)
    @unlink($tmp);
}


/*******************************************************************************
*                                       *
*                Private methods                *
*                                       *
*******************************************************************************/
function _putimages()

{
  $filter=($this->compress) ? '/Filter /FlateDecode ' : '';
  reset($this->images);

  while(list($file,$info)=each($this->images))
  {
    $this->_newobj();

    $this->images[$file]['n']=$this->n;
    $this->_out('<</Type /XObject');

    $this->_out('/Subtype /Image');
    $this->_out('/Width '.$info['w']);

    $this->_out('/Height '.$info['h']);

    if(isset($info['masked']))

      $this->_out('/SMask '.($this->n-1).' 0 R');


    if($info['cs']=='Indexed')
      $this->_out('/ColorSpace [/Indexed /DeviceRGB '.(strlen($info['pal'])/3-1).' '.($this->n+1).' 0 R]');

    else
    {
      $this->_out('/ColorSpace /'.$info['cs']);
      if($info['cs']=='DeviceCMYK')

        $this->_out('/Decode [1 0 1 0 1 0 1 0]');
    }

    $this->_out('/BitsPerComponent '.$info['bpc']);
    if(isset($info['f']))

      $this->_out('/Filter /'.$info['f']);
    if(isset($info['parms']))

      $this->_out($info['parms']);
    if(isset($info['trns']) && is_array($info['trns']))

    {
      $trns='';
      for($i=0;$i<count($info['trns']);$i++)

        $trns.=$info['trns'][$i].' '.$info['trns'][$i].' ';

      $this->_out('/Mask ['.$trns.']');
    }
    $this->_out('/Length '.strlen($info['data']).'>>');

    $this->_putstream($info['data']);
    unset($this->images[$file]['data']);

    $this->_out('endobj');
    //Palette
    if($info['cs']=='Indexed')

    {
      $this->_newobj();
      $pal=($this->compress) ? gzcompress($info['pal']) : $info['pal'];

      $this->_out('<<'.$filter.'/Length '.strlen($pal).'>>');

      $this->_putstream($pal);
      $this->_out('endobj');
    }
  }

}

// GD seems to use a different gamma, this method is used to correct it again

function _gamma($v){
  return pow ($v/255, 2.2) * 255;

}

// this method overriding the original version is only needed to make the Image method support PNGs with alpha channels.

// if you only use the ImagePngWithAlpha method for such PNGs, you can remove it from this script.

function _parsepng($file)
{
  //Extract info from a PNG file
  $f=fopen($file,'rb');

  if(!$f)
    $this->Error('Can\'t open image file: '.$file);

  //Check signature
  if($this->_readstream($f,8)!=chr(137).'PNG'.chr(13).chr(10).chr(26).chr(10))

    $this->Error('Not a PNG file: '.$file);
  //Read header chunk

  $this->_readstream($f,4);
  if($this->_readstream($f,4)!='IHDR')

    $this->Error('Incorrect PNG file: '.$file);
  $w=$this->_readint($f);

  $h=$this->_readint($f);
  $bpc=ord($this->_readstream($f,1));

  if($bpc>8)
    $this->Error('16-bit depth not supported: '.$file);

  $ct=ord($this->_readstream($f,1));
  if($ct==0)

    $colspace='DeviceGray';
  elseif($ct==2)
    $colspace='DeviceRGB';
  elseif($ct==3)

    $colspace='Indexed';
  else {
    fclose($f);   // the only changes are 

    return 'alpha'; // made in those 2 lines
  }
  if(ord($this->_readstream($f,1))!=0)

    $this->Error('Unknown compression method: '.$file);
  if(ord($this->_readstream($f,1))!=0)

    $this->Error('Unknown filter method: '.$file);
  if(ord($this->_readstream($f,1))!=0)

    $this->Error('Interlacing not supported: '.$file);
  $this->_readstream($f,4);

  $parms='/DecodeParms <</Predictor 15 /Colors '.($ct==2 ? 3 : 1).' /BitsPerComponent '.$bpc.' /Columns '.$w.'>>';

  //Scan chunks looking for palette, transparency and image data
  $pal='';
  $trns='';

  $data='';
  do
  {
    $n=$this->_readint($f);

    $type=$this->_readstream($f,4);
    if($type=='PLTE')

    {
      //Read palette
      $pal=$this->_readstream($f,$n);
      $this->_readstream($f,4);

    }
    elseif($type=='tRNS')
    {
      //Read transparency info
      $t=$this->_readstream($f,$n);

      if($ct==0)
        $trns=array(ord(substr($t,1,1)));

      elseif($ct==2)
        $trns=array(ord(substr($t,1,1)), ord(substr($t,3,1)), ord(substr($t,5,1)));

      else
      {
        $pos=strpos($t,chr(0));
        if($pos!==false)

          $trns=array($pos);
      }
      $this->_readstream($f,4);
    }

    elseif($type=='IDAT')
    {
      //Read image data block
      $data.=$this->_readstream($f,$n);

      $this->_readstream($f,4);
    }
    elseif($type=='IEND')

      break;
    else
      $this->_readstream($f,$n+4);
  }

  while($n);
  if($colspace=='Indexed' && empty($pal))
    $this->Error('Missing palette in '.$file);

  fclose($f);
  return array('w'=>$w, 'h'=>$h, 'cs'=>$colspace, 'bpc'=>$bpc, 'f'=>'FlateDecode', 'parms'=>$parms, 'pal'=>$pal, 'trns'=>$trns, 'data'=>$data);

}

}

?>


Příklad


<?php
require('image_alpha.php');


$pdf=new PDF_ImageAlpha();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','',16);

$pdf->MultiCell(0,8, str_repeat('Hello World! ', 180));


// A) provide image + separate 8-bit mask (best quality!)

// first embed mask image (w, h, x and y will be ignored, the image will be scaled to the target image's size)

$maskImg = $pdf->Image('mask.png', 0,0,0,0, '', '', true); 

// embed image, masked with previously embedded mask
$pdf->Image('image.png',55,10,100,0,'','', false, $maskImg);


// B) use alpha channel from PNG (alpha channel converted to 7-bit by GD, lower quality)

$pdf->ImagePngWithAlpha('image_with_alpha.png',55,100,100);

// C) same as B), but using Image() method that recognizes the alpha channel

$pdf->Image('image_with_alpha.png',55,190,100);

$pdf->Output();

?>


Ukázka

fpdf-alfa-kanal.pdf

Download

fpdf-alfa-kanal.zip

Informace

Author: Valentin Schmidt
License: FPDF